time Monday - Saturday, 8am to 10pm
Post your inquiry
close
Inquiry Us

Product

Product division
Product Category
 • Valpochem-300
 • Valpochem-500
 • Divalchem-XR 250
 • Divalchem-XR 500
 • L-Piridechem 25
 • QUETICHEM 50
 • QUETICHEM 100
 • ETIZOCHEM-PLUS
 • ETIZOCHEM-PR-20
 • ETIZOCHEM 0.5
 • ETIZOCHEM-0.25
 • SWISSZINE 5
 • SWISSZINE 10
 • SWISSZINE-PR
 • ANXICHEM-FM
 • PIRACHEM 800
 • ESCITOCHEM 5
 • ESCITOCHEM 10
 • DULOXECHEM-20
 • DULOXECHEM-30
 • DOTHICHEM 25
 • MELOCHEM 3
 • PAROXECHEM 25
 • PAROXECHEM 12.5 CR
 • CITICHEM-500
 • LEVETIRACHEM 250
 • A-PIRIDECHEM 100
 • A-PIRIDECHEM 200
 • EYRICA-MNT
 • AMITRICHEM 10
 • AMITRICHEM 25
 • PROPRACHEM 40
 • CINARCHEM 25
 • GABACHEM NT
 • EYRICA-NT
 • B-HISTINE TAB
 • SPINCHEM
 • SWISSROXIN DP
 • LEVETIRACHEM-XR 500 TAB
 • PIRACHEM 200
 • MEBALMIN 1500 INJ
 • MEBALMIN 2500 INJ
 • CITICHEM-250
 • PIRACHEM SYP
 • VALPOCHEM SOLUTION
 • MEBALMN-FORTE
 • EYRICA M
 • LEVETIRACHEM 500INJ
 • LEVETIRACHEM 100 SYP